Gebouw of vastgoedcertificaten kopen?

Een Mechelaar erfde 4 appartementen, was het gedrag van de huurders beu, verkocht het vastgoed en belegde het bedrag in vastgoedcertificaten.

Drie vierden van de Belgen is eigenaar van een woning. Soms eigenaar van een tweede woning. Dikwijls is het doel huurinkomsten genereren en de woning met een meerwaarde verkopen.

Nadelen van vastgoed is de grote investeringswaarde, het onderhoud, huurders die zorgen voor problemen of niet betalen, niet erg liquide, enz.

Een mogelijke oplossing voor al deze problemen vormen de vastgoedcertificaten. De eigenaar van een vastgoedcertificaat heeft het recht op de huurinkomsten na aftrek van de kosten, van de onderliggende portefeuille.

De koersen van de vastgoedcertificaten evolueren in functie van vraag en aanbod en de effecten zijn meestal niet erg liquide, zeker als er belangrijke paketten worden aangeboden. Sommige financiële instellingen die de uitgifte gewaarborgd hebben, hebben 10 jaar nodig om alle niet-verkochte certificaten geleidelijk aan op de markt te brengen om de koersen niet naar omlaag te kloppen.
Jaarlijks wordt de certificaathouder uitgenodigd op een informatievergadering, waar heel weinig volk naartoe komt.

In principe is de beheerder van een vastgoedcertificaat verplicht het gebouw, tussen het 15’de en 25’ste jaar te verkopen. De koepon van een vastgoedcertificaat wordt op een specifieke wijze fiscaal belast. Het koeponbedrag wordt gesplitst in een boekhoudkundig afschrijvingsgedeelte en in een interestgedeelte. Op dat laatste deel wordt roerende voorheffing geheven. Deze bedraagt 15% voor vastgoedcertificaten uitgegeven na 1 maart 1990. Voordien, dan is het tarief van 25% roerende voorheffing van toepassing.

In principe belegt een vastgoedcertificaat in slechts 1 gebouw, maar er zijn uitzonderingen. De belangrijkste vastgoedcertificaten zijn de huurcertificaten. Het gaat hier meestal om kantoorruimtes met verscheidene huurders. Risico’s zijn dat bepaalde ruimtes niet verhuurd worden, de kwaliteit van de huurders, de kosten van herstellingen, vernieuwingen die allen ten laste van de eigenaar vallen.

Vennootschappen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing. En ook net voor de liquidatie kan de particulier een zaakje doen door zijn vastgoedcertificaten aan een vennootschap te verkopen.

Bij dalende rentevoeten is een vastgoedcertificaat interessant. Maar bij stijgende rente dalen de koersen want men kan interessanter beleggen in een “risicovrije” obligatie.

Tip: de belangrijkste beleggingsregel is SPREIDEN.

Advertenties

Zware belasting op groepsverzekering in FRANKRIJK.

De Franse wetgever heeft een zinnetje toegevoegd in art. 79 in de Code général des Impôts, van toepassing sinds inkomstenjaar 2011. Dat extra zinnetje in art. 79 zegt: “II en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital.”

De uitbetaling van de groepsverzekering in Frankrijk mits te voldoen aan een aantal voorwaarden was afgelopen jaren onbelast. Er waren Belgen die definitief naar Frankrijk verhuisden en aldus van deze onbelastbaarheid konden genieten. Zij die het daar niet konden aarden en terugkeerden wist de fiscus snel te vinden en werden alsnog getaxeerd.

De uitbetaling van een groepsverzekering wordt sinds dit jaar in Frankrijk beschouwd als beroepsinkomsten. Ondanks het feit dat het progressief belastingtarief in de personenbelasting er lager is dan in België is het voor de belastingplichtige ontvanger van grote bedragen de afzonderlijke belasting aan 16,5% plus gemeentebelasting (voor langwerkers 10%) in België voordeliger.

In principe komt de nieuwe wetgeving meestal hierop neer:

– voor grote uitbetalingen van de groepsverzekering is de afzonderlijke belasting in België interessanter voor de belastingplichtige;
– voor heel kleine uitbetalingen van de groepsverzekering (en een aantal andere voorwaarden) is de belasting in Frankrijk als beroepsinkomsten interessanter;
– in de andere gevallen moet de vergelijking worden gemaakt: afzonderlijk belasten aan 16,5% plus gemeentebelasting tegenover belasten als beroepsinkomsten aan een progressief tarief tot 41%, tenzij men aan de Frans fiscus een gunstregime om de berekening (dus niet de betaling van desbetreffende belasting) over 15 jaar te spreiden uitdrukkelijk vraagt.

Sommige toekomstige belastingplichtigen die al plannen hadden om definitief naar Frankrijk te verhuizen en een goede zaak gingen doen, maken eerst nog eens snel de berekening voor ze vertrekken.

Fiscaliteit verkoop aandelen van een familiebedrijf

Bij de verkoop van de aandelen van uw familievennootschap bij een overname door bijvoorbeeld een Brits bedrijf, is het belangrijk te weten of er belastbaarheid is van de meerwaarden in de personenbelasting bij de verkoper.

1. Inleiding: problemen

De fiscus zou de meerwaarde op de verkoop van de aandelen graag willen belasten (stricte interpretatie), een toevallige winst of baat, diverse inkomsten belast tegen 33% verhoogd met de gemeentebelastingen. Of belast tegen 16,5% verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen bij een belangrijke deelneming. Als reden werd opgegeven dat deze verkoop niet kadert in het normaal beheer van het privé-vermogen want de verkoper van de aandelen (aandeelhouder) is ook zaakvoerder van dat bedrijf, beiden worden tegelijkertijd beëindigd.

Oorspronkelijk was er alleen bij een verkoop aan een Belgisch bedrijf een belastingvrije meerwaarde.

2. Uitspraken rechtbanken en hoven

*** De rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft de fiscus in het ongelijk gesteld in een vonnis van 16 februari jl.. De rechtbank oordeelde dat het feit dat de aandeelhouder ook zaakvoerder was van de vennootschap en hij ook zijn bestuursactiviteit stopzette bij de verkoop, dit niet inhoudt dat er geen sprake is van een normaal beheer van het privé vermogen. De fiscus mocht geen extra voorwaarde aan de wetgeving toevoegen. Dus men mag zowel aandeelhouder en bestuurder zijn bij de verkoop van de aandelen en deze beiden terzelfdertijd beëindigen om van normaal beheer te kunnen spreken.

*** Volgens het Europees Hof van Justitie was de Belgische wetgeving in strijd met het Europees Recht, “indien de aandelen worden overgedragen aan een rechtspersoon die gevestigd is binnen de Europese Unie.” (Hof van Justitie, 8 juni 2004, zaak nummer C-268/03 inzake J.-L. De Baecke) in strijd met het vrije verkeer van kapitaal zoals gewaarborgd door de Europese verdragen, ondertekend door België.

In principe is deze regeling van toepassing in de EER, dus in de EU inclusief Noorwegen, IJsland en Lichtenstein, uitgezonderd Zwitserland.

Vermeld in de verkoopovereenkomst dat deze Europese koper de overgenomen aandelen minstens 12 maanden moet bijhouden en een sanctie vermelden bij niet naleving.

3. Rulingcommissie

De “rulingcommissie”, voorafgaande beslissing, nr. 400.344 dd. 09 juni 2005 bevestigde dat de Belgische Staat zich neerlegt bij deze rechtspraak wanneer de aandelen worden overgedragen aan een rechtspersoon die in een lidstaat van de Europese Unie is gevestigd.

Europees gemeenschapsrecht heeft immers voorrang op ons nationaal recht.

Er wordt aangeraden eventueel een voorafgaande beslissing aan te vragen bij de rulingcommissie (voorafgaande beslissing betreffende fiscale zaken, onderdeel van de FOD Financiën) wat de meerwaardebelasting bij de verkoop van de aandelen betreft.

Belastingaangifte: Personenbelasting inkomsten 2010 aanslagjaar 2011 (update)

Belangrijke verbindingen met websites waar de nodige informatie kan gevonden worden voor het vinden van data om uw belastingaangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2011 in te vullen:

Juridische basis:
Koninklijk besluit van 13 maart 2011 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2011, BS 18 maart 2011 (ed. 2), 16.898.

Ter verduidelijking een handige informatiebrochure van de FOD Financiën:
Extra uitleg voor het invullen van de aangifte.

Het voorbereidend document aangifte deel 1
Het voorbereidend document aangifte deel 1
Deel 2
Deel 2

Een honderdtal bedragen worden jaarlijks geïndexeerd, handig als u deze lijst bij de hand hebt:
Indexatie bedragen aanslagjaar 2011

Problemen met de fiscus? Hoe deze oplossen:
Een geschil met de belastingadministratie?

On line informatie van de FOD Financiën:
Belastinginformatie van de FOD Financiën.

Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in meer dan 1 woning met module berekenen:
Module Calc Energy Plus voor berekening belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in meer dan 1 woning

Toegang naar Tax on Web:
Tax on Web

Toegang naar Tax calc:
Tax calc

Interessante fiscale informatie in Fiscaal Memento:
Fiscaal Memento

Toegang naar Fisconet:
Fisconet

Bedragen in vreemde valuta omrekenen naar Euro:
Wisselkoersen vreemde valuta, bron NBB

Formulier detail beroepskosten
detail beroepskosten

Voor belasting van buitenlandse inkomsten is het nuttig de dubbelbelastingverdragen te analyseren:
Voor buitenlandse inkomsten: de dubbelbelastingverdragen.

Er zijn voor het aanslagjaar 2011 in de personenbelasting bijna 50 codes bijgekomen en slechts 15 codes werden ten opzichte van vorig aanslagjaar 2010 geschrapt. Kortom het invullen van de aangifte in de personenbelasting blijft een moeilijke bedoening. Enkele voorbeelden:

De weddes van december van de ambtenaren werden door de overheid niet meer in januari maar in december betaald. Fedcom van kasboekhouding naar kostenboekhouding zal daar wel iets mee te maken hebben. Deze zullen onder vervangingsinkomsten moeten worden aangegeven, en als een afzonderlijke belasting tegen een gemiddeld tarief worden belast. Gezien het progressief tarief zou deze maand anders zwaar worden belast.

Er worden ook twee nieuwe codes gecreëerd voor lage energiewoningen en nul energiewoningen, en er zijn ook 7 nieuwe codes voor het bekomen van een belastingvermindering voor electrische voertuigen. Tevens zijn er nieuwe codes om interesten en dividenden uit beleggingen in de EER te onderscheiden van inkomsten erbuiten.

De gemeentelijke opcentiemen verschillen van gemeente tot gemeente:
Hoeveel bedraagt de aanvullende gemeentebelasting?
Wij kunnen wel kritiek geven op de FOD Financiën die hun data voor aanslagjaar 2011 zouden mogen aanvullen.

DE BASIS voor een belastingplichtige:
Een interessant boek is het Wetboek Inkomstenbelastingen uitgegeven door Larcier.

De belastingbrieven vallen in de brievenbussen. Voor 30 juni is er nog heel wat werk aan de winkel.

Er zijn heel wat automatische indexeringen inzake inkomstenbelastingen 2010, aanslagjaar 2011. Er zijn uitzonderingen waar we hier niet kunnen op ingaan en geven alleen het resultaat weer. Enkele voorbeelden:

* De coëfficiënt in het art. 518, WIB bedraagt voor het inkomstenjaar 2010, aanslagjaar 2011: 1,5461. Deze wordt gebruikt bij de berekening van het huidige kadastraal inkomen.

* De belastingvrije som in art. 131, 1lid, 1°, WIB: 6.690 euro.

* Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito’s art. 21, 5°, WIB: 1.730 euro.

* Maximum aftrek kosten per km met de fiets, art. 66bis, 3lid, WIB: 0,20 euro.

* Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de interesten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven of behouden van de enige woning, art. 115, 1lid, 6°, WIB: 2.080 euro.

* Minimumbedrag van de vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen gedaan zijn, art. 163, WIB: 30 euro.

* In art. 130, WIB lezen wij de belastingtarieven per inkomenschijf:
Voor de belastbare inkomsten van 2010 bedragen de belastingschijven:
– van 0 tot 7.900 euro: 25%
– van 7.900 tot 11.240 euro: 30%
– van 11.240 tot 18.730 euro: 40%
– van 18.730 tot 34.330 euro: 45%
– vanaf 34.330 euro: 50%

Ter info: Voor de belastbare inkomsten van 2011 bedragen de belastingschijven (aanslagjaar 2012):
– van 0 tot 8.070 euro: 25%
– van 8.070 tot 11.480 euro: 30%
– van 11.480 tot 19.130 euro: 40%
– van 19.130 tot 35.060 euro: 45%
– vanaf 35.060 euro: 50%

* maximum pensioensparen art. 145, 2lid, WIB: 870 euro.

Belastingplichtigen die hun belastingaangifte op papier indienen moeten deze voor 30 juni indienen. Zij die via Tax on Web hun aangifte indienen moeten dit voor 15 juli doen. Er zijn uitzonderingen.

Volgend jaar zal de electronische aangifte de norm zijn.
——————————————————————————————————————————————–
Wijzer met belastingen
Een schriftelijke cursus met begeleiding volgen bij NHA Antwerpen:
http://www.nha.be/AO/AO.html

Successierechten in Vlaanderen

*** Sinds 1 januari 2007 moeten er in Vlaanderen geen successierechten worden betaald op de waarde van de gezinswoning door de langstlevende echtgenoot/echtgenote
– deze vrijstelling geldt alleen in Vlaanderen, niet in Brussel en in Wallonië (gereduceerd tarief);
– indien de gezinswoning ondergebracht werd in een patrimoniumvennootschap kan men deze vrijstelling niet inroepen.

*** Vrijstelling van Vlaamse successierechten op het familiebedrijf, het gaat om het Vlaams decreet van 18 december 2009, een tijdelijke crisismaatregel.
De onderneming moet minstens 5 jaar worden verdergezet na het overlijden en de participatievoorwaarde moet gerespecteerd worden.
De vrijstelling moet uitdrukkelijk worden aangevraagd in de aangifte van nalatenschap.

Het is belangrijk in beide gevallen de volledige wetgeving ter zake door te nemen.

GUERNSEY een belastingparadijs?

In Guernsey, dat geen lid is van de EU en voor de Normandische kust gelegen, betaalt men geen roerende voorheffing op dividenden, geen vermogensbelasting, geen BTW en geen successierechten. De onroerende voorheffing is er zeer laag en de inkomstenbelasting laag. Heel wat woningen staan er te koop en er zijn opportuniteiten indien men over de nodige financiële middelen beschikt. Door de bouwstop stijgen wel de prijzen. Opvallend is dat er hier twee markten zijn een “local market” én een “open market” waar u ook als Europeaan terecht kunt. Misschien een tip voor de Vlaamse regering om bewoning in sommige streken betaalbaar te houden.

Een ideale plaats voor vermogenden die graag wandelen in de natuur of zeilen met de nodige rotsrisico’s. Zij die ook iets van de geschiedenis willen meepikken zijn beter af in Jersey. Opvallend is dat in Guernsey de voertaal Engels is en Frans (het is eerder Normandisch) wordt er nog door de ouderen gesproken en sporadisch vindt men er nog sporen van terug zoals op sommige straatnaamborden en private verbodsborden dat men er niet mag parkeren. Op beide eilanden kan men betalen met plaatselijke ponden evenals met Britse ponden en de euro is er ook in trek. En….. op Jersey is het iets warmer.

Vergeet niet dat de controle op het aantal dagen dat u er daadwerkelijk verblijft als resident “gecontroleerd” wordt, het er erg winderig is en het vriest er niet. Rijke English businessmen vinden hier dikwijls hun ding.

Guernsey is ook erg populair voor fondsen- en vermogensbeheer: om belastingredenen, als domicilie van fondsen, voor de taal, de reglementering, de controle, voor het kwalitatief administratief beheer ook voor niet-Guersey fondsen, enz…. Een English-speaking alternatief voor het GH Luxemburg.